Fungicyd Batalion 450 SC

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Informacje o produkcie
Zawartość substancji czynnych: Pirymetanil (związek z grupy anilinopyrimidyn) – 450 g/l (41,40 % w/w)

Uwaga:

  • H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwale skutki.
  • EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
  • P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
  • P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody.
  • P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA Fungicydu Batalion 450 SC

Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni. Fungicyd Batalion 450 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA Fungicyd Batalion 450 SC

Jabłoń, Parch jabłoni

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 – 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7-10 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zaleca się stosować środek przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania. Celem przeciwdziałania powstawaniu form odpornych sprawcy choroby nie należy stosować środków grzybobójczych zawierających substancje czynne z grupy anilinopyrimidyn (pirymetanil, cyprodynil) częściej niż 4 razy w sezonie wegetacyjnym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

DO POBRANIA

Etykieta fungicyd Batalion 450 SC           Karta charakterystyki fungicydu Batalion 450 SC