Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO dalej Rozporządzenie).

Niniejsza Informacja przedstawia sposób, w jaki przekazywane przez Ciebie dane osobowe gromadzone przez INNVIGO Sp. z o.o. podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INNVIGO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa.

DANE KONTAKTOWE
Z INNVIGO Sp. z o.o. możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem rodo@innvigo.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w związku z prowadzeniem postępowania dotyczącego rekrutacji na stanowisko pracy w INNVIGO Sp. z o.o., na które Pani/Pan aplikuje oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody – w związku z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź stanowiska podobne w INNVIGO Sp. z o.o.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
• Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na danym stanowisku;
• Oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na danym stanowisku;
• Wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia na danym stanowisku;
• Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), jakim może być obrona przed roszczeniami kandydata z tytułu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są:
• Przepisy prawa, tj. art. 22¹ 1 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest potrzebne do zawarcia umowy o pracę. Dotyczy to takich danych osobowych, jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
• Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnionych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających a także pozyskanych w związku z nawiązaniem kontaktu z byłym zatrudniającym (pracodawcą) kandydata w celu potwierdzenia referencji oraz kompetencji kandydata.
Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w punkcie 1 powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Podanie danych, o których mowa w punkcie 2 powyżej (dane znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających) jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych bądź odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach wynikających z niniejszej klauzuli informacyjnej uniemożliwia Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody – w trakcie ewentualnych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w INNVIGO Sp. z o.o.

W przypadku braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zebrane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone po zakończeniu tego postępowania rekrutacyjnego, natomiast dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną po tym czasie usunięte.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone, zaś dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną usunięte po upływie pięciu lat od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem pięciu lat od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym i nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego.
Pani/Pana dane będą mogły być przetwarzane również do momentu przedawnienia roszczeń kandydata z tytułu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody (ust. 5 pkt 2 niniejszej klauzuli), w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać wysyłając wiadomość na adres adres e-mail, na który wysyłali Państwo ofertę pracy lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
• Prawo dostępu do danych osobowych.
• Prawo do sprostowania danych.
• Prawo do usunięcia danych
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
• Prawo do przenoszenia danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• Podmiotom z naszej grupy kapitałowej;
• Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
• Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji;
• Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
• Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.