FRAMEN 75 SG

Zawartość substancji czynnej:
tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)
Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną: dimetyloamina

OPIS DZIAŁANIA

FRAMEN 75 SG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie (SG).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tifensulfuron metylowy zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B).

działanie na chwasty

FRAMEN 75 SG zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.
Środek jest pobierany głównie przez liście. Pierwsze objawy działania chwastobójczego w postaci przebarwień liści widoczne po kilku dniach od zabiegu. Pełne działanie w ciągu dwóch do czterech tygodni. Środek działa najlepiej na chwasty w fazie od dwóch do sześciu liści.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest ptasi, rdest szczawiolistny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, mak polny, powój polny, rdestówka powojowata, rumian polny.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza
Środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Framen 75 SG 15 g/ha + Asystent+ w dawce 0,1 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować w fazach od 2 do 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie wymagany

 1. W przypadku wystąpienia wysokiej temperatury i wilgotności powietrza może wystąpić przemijające zahamowanie wzrostu oraz przebarwienia niektórych odmian kukurydzy (bez wpływu na plon).
 2. Opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
 3. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących
  i progów szkodliwości,
 • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować w rotacji herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
  i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 1. Środka nie stosować:
 • w kukurydzy cukrowej, kukurydzy pękającej oraz na plantacjach materiału hodowlanego (linie męskie, żeńskie itp.),
 • na rośliny pod wpływem stresu, osłabione lub uszkodzone przez mróz, suszę, zalanie wodą, zagniecenie, szkodniki lub choroby,
 • przy nierównomiernych i niewyrównanych wschodach,
 • bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny których wzrost został zahamowany na skutek niskich temperatur,
 • na mokre rośliny,
 • na rośliny z objawami fitotoksyczności po wcześniej zastosowanych pestycydach lub w wyniku pozostałości pestycydów w glebie,
 • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
 • z nawozami nalistnymi i stymulatorami wzrostu.
 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych; szczególnie wrażliwa na zniesioną ciecz użytkową jest cebula, w przypadku tej rośliny bezpieczna odległość od obszaru opryskiwanego wynosi 5 m,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, miesiąc po zastosowaniu środka można ponownie uprawiać kukurydzę.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

 

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne