INNVIGO Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa

NIP 5571698060   REGON 360627438

KRS 0000540684   BDO 000095629

KONTAKT

+48 22 468 26 70

www.innvigo.com

INNVIGO Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, zarejestrowana pod KRS 0000540684 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN.

INNVIGO Sp. z o.o. jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Chemirol. Grupa Chemirol* składa się m.in. (oprócz spółki PUH "Chemirol" Sp. z o.o. KRS: 0000039784) z następujących podmiotów: INNVIGO Sp. z o.o. KRS: 0000540684,  Napena Sp. z o.o. KRS: 0000165295,  Flora Sp. z o.o. KRS 0000089965 oraz Agrolex Sp. z o.o. KRS: 0000018429
Wymienione podmioty nie stanowią Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).