MAJOR 300 SL

MAJOR 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie.

Zawartość substancji czynnej:
Chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13 %)

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy O.

działanie na chwasty

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do tzw. sztucznych auksyn, która hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek zakłóca wiele procesów zachodzących w roślinie, w tym procesy podziału komórek, syntezy białek i kwasów nukleinowych i proces oddychania na poziomie komórkowym. Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Rzepak ozimy
Termin zastosowania:

Jesienią
a) Środek stosowany w mieszaninie:
Major 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha

Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna
Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, tasznik pospolity.

b) Środek stosowany w mieszaninie:
Major 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha + Mezzo 500 SC/Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC 1,5 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna
Chwasty średniowrażliwe: mak polny, tasznik pospolity
Chwasty średnioodporne: fiołek polny
Chwasty odporne: bodziszek drobny

c) Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,2 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek.
Chwasty
średniowrażliwe:
maruna bezwonna.
Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna.

d) Środek stosowany w mieszaninie:
Major 300 SL 0,2 l/ha + Asystent+ 0,1 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek.
Chwasty
średniowrażliwe:
maruna bezwonna.
Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna.

Major 300 SL 0,2 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, przytulia czepna.
Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, mak polny, przetacznik perski.

Wiosną
a) Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity

b) Środek stosowany w mieszaninie:
Major 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny
Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity

Pszenica ozima
Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha

Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny

Burak cukrowy
Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha lub w dawce 3 x 0,2 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, ostrożeń polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: komosa biała, mak polny, rdest kolankowy

stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Rzepak ozimy

Termin stosowania: środek zastosować w jednym z następujących terminów:
A. Jesienią – od fazy 3-go liścia do fazy 4-tego liścia rzepaku (BBCH 13-14).
Środek stosować wyłącznie w mieszaninie w następujących dawkach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Major 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha
lub
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Major 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha + Mezzo 500 SC/ Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC 1,5 l/ha

B. Jesienią – od początku rozwoju pędów bocznych do rozwoju pierwszego pędu bocznego (BBCH 20-21).
Zastosowanie środka pojedynczo:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zastosowanie środka w mieszaninie:
W celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka zaleca się zastosowanie środka Major 300 SL łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawkach:
Major 300 SL 0,2 l/ha + Asystent+ 0,1 l/ha.
lub
W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka Major 300 SL łącznie ze środkiem
Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL w dawkach:
Major 300 SL 0,2 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha.

C. Wiosną – po ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych (pąki kwiatowe zamknięte w liściach – BBCH 50).
Zastosowanie środka pojedynczo:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha

Zastosowanie środka w mieszaninie:
W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka Major 300 SL łącznie ze środkiem Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL w dawkach:
Major 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (jesień lub wiosna)

UWAGA:
Ujemne lub niskie temperatury występujące kilka dni po aplikacji w rzepaku mogą skutkować wystąpieniem przemijających objawów fitotoksyczności, które nie mają wpływu na plonowanie.
Dla uzyskania właściwej skuteczności zabiegu wykonywanego na rośliny wyrośnięte zwłaszcza w fazie BBCH 20-21 rzepaku należy zapewnić dobrą penetrację cieczy użytkowej oraz dobre pokrycie chwastów cieczą użytkową.

Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Termin stosowania:
zabieg wykonywać wiosną od początku krzewienia do końca fazy krzewienia zboża (BBCH 20-29).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Burak cukrowy
1. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Termin stosowania:
Zabieg wykonywać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

2. Środek można również zastosować w sekwencji trzech zabiegów:
Maksymalna / zalecana dawka dla trzykrotnego zastosowania:
– pierwszy zabieg 0,2 l/ha,
– drugi zabieg 0,2 l/ha,
– trzeci zabieg 0,2 l/ha.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14), a następne zabiegi na kolejne wschody chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (tylko przy stosowaniu dawce 0,2 l/ha)
Odstęp między zabiegami: 6 – 10 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

1. Zaleca się stosowanie środka w temperaturze 10 ºC – 12 ºC.
2. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
–stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
3. Środka nie stosować:
– na rośliny mokre oraz uszkodzone przez choroby i szkodniki,
– w mieszaninach z nawozami,
– w temperaturze powyżej 25 ºC.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Dostępne opakowania

0,25 l; 1 l; 5 l

Sprawdź w zestawie

Więcej informacji na stronie Zestawu Yodo Major.

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne