Nixon Extra 040 OD

Herbicyd w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, w uprawie kukurydzy.

 

INFORMACJE O PRODUKCIE

Herbicyd w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, w uprawie kukurydzy.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,15%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści (chwasty dwuliścienne) lub od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia (chwasty jednoliścienne). Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, a sucha może je opóźnić.

Dawka 1,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna
Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, rdestówka powojowata

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia właściwego (BBCH 12-17).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

Strategia zarządzania odpornością
Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów biosyntezy
aminokwasów (ALS) Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i  rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
 • dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i  nasilenia chwastów,
 • używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
 • stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
 • stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
 • stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
 • stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.

Środka nie stosować:

 • w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiału hodowlanego,
 • bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu,
 • intensywnego wzrostu kukurydzy,
 • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
 • na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
 • na rośliny mokre (rosa, deszcze).

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w  wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej i po odczekaniu 30 dni można uprawiać kukurydzę

lub:

 • zboża – po 3 miesiącach – na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach – na glebach obojętnych i zasadowych,
 • rośliny strączkowe – po 9 miesiącach,
 • lucernę – po 12 miesiącach.

Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1L; 5L

DO POBRANIA

Etykieta NIXON EXTRA 040 OD
Karta charakterystyki NIXON EXTRA 040 OD