Zapoznaj się z nasza ofertą

TRIVINO 599,5 SC

TRIVINO 599,5 SC

herbicyd
5L | 1L

TRIVINO 599,5 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC). Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 250 g/l (20.4%),
flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 312 g/l (25.5%),
penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 37,5 g/l (3.07%).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenican zaliczana jest do grupy 12 (dawnej grupy F1), substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy 15 (dawnej grupy K3), substancja czynna penoksulam zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B).

Herbicyd Trivino - oprysk na chwasty w zbożach

TRIVINO 599,5 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC). Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 250 g/l (20.4%)
flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 312 g/l (25.5%)
penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 37,5 g/l (3.07%)

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenican zaliczana jest do grupy 12 (dawnej grupy F1), substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy 15 (dawnej grupy K3), substancja czynna penoksulam zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B).

Środek zawiera trzy substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.
Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Pobierany jest przez chwasty w okresie kiełkowania głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

Flufenacet zaliczany jest do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przez korzenie i część pod liścieniami kiełkujących chwastów. Pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.

Penoksulam jest substancją czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej
(ALS/AHAS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. Pobierany jest przez liścienie, liście i korzenie chwastów.

Herbicyd zbożowy Trivino 599,5 SC

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się po zastosowaniu środka na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od fazy siewek do fazy 2-3 liści.

Zwalczane chwasty: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,40 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 – 0,40 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1 liścia do połowy fazy krzewienia (BBCH 11-25)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W celu zwiększenia skuteczności na chwasty dwuliścienne, zalecana się stosowanie środka w mieszaninie:
Trivino 599,5 SC 0,3 l/ha + Rassel 100 SC 0,05l/ha

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środki ostrożności

 • W celu ochrony wód gruntowych nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produktu zawierającego penoksulam częściej niż co 2 lata.
 • Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.
 • W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
 • Stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania form odpornych, dotyczy to również stosowania substancji czynnych należących do odmiennych grup chemicznych, ale o tym samym mechanizmie działania (odporność krzyżowa). Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności miotły zbożowej lub chabra bławatka na substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS (należące do grupy pochodnych sulfonylomocznika lub triazolopirymidyn) należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów
  • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości
  • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania
  • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania
  • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowychchwastów (o różnym mechanizmie działania)
  • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej
  • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów
  • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.
  • używać kwalifikowanego materiału siewnego
  • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska
  • informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów
  • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczemmzezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia
 • Środka nie stosować:
  • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki, suszę,
  • w temperaturze powietrza poniżej 5°C i powyżej 25°C,
  • w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,
  • na rośliny pokryte szronem,
  • przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu,
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

Następstwo roślin

Po wykonaniu orki na głębokość:

 • 10 cm można wysiewać kukurydzę
 • 20 cm można wysiewać rośliny strączkowe (groch, itp.) i kukurydzę.
 • 30 cm można uprawiać rośliny oleiste (słonecznik, len), rośliny okopowe korzenne (marchew itp.) i rośliny cebulowe (cebula itp.)

Po upływie dwóch sezonów wegetacyjnych od momentu zastosowania środka bez konieczności wykonania orki można wysiewać kukurydzę, a po wykonaniu orki na głębokość:

 • 10 cm można wysiewać rośliny oleiste (słonecznik, len),
 • 20 cm można uprawiać rośliny okopowe korzenne (marchew, itp.) i rośliny cebulowe (cebula itp.)

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać kukurydzę, po wykonaniu orki na głębokość 10 cm.

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza, ciecz wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Poznaj technologie ochrony, gdzie stosowany jest herbicyd TRIVINO 599,5 SC: