Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Kompleksowa ochrona herbicydowa kukurydzy

Inhibitory kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach

Metos 960 EC

s-metolachlor
Inhibitor enzymu ALS
Inhibitor biosyntezy karotenoidów

RUMEZO 200 SE

mezotrion
Wieloskładnikowe

Metodus 650 WG

izoksaflutol, mezotrion, terbutylazyna

Mezonir 340 WG

mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron

Herbicydy na chwasty w kukurydzy

Metodus 650 wg

Metodus 650 WG to selektywny herbicyd o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Działa szybko, skutecznie i metodycznie. Zawiera trzy substancje czynne i dwa mechanizmy działania. Działa doglebowo i nalistnie.

Henik 50 SG/ Nixon 50 sg

Henik 50 SG oraz Nixon 50 SG zawierają najpopularniejszą i najchętniej stosowaną w kukurydzy substancję nikosulfuron, który jest niezwykle selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Chwasty pobierają go głównie przez liście, gdzie szybko przemieszcza się do stożków wzrostu blokując podziały komórkowe, czego następstwem jest zamieranie wrażliwych chwastów.

Metos 960 ec

Metos 960 EC to doglebowy, selektywny herbicyd o działaniu układowym. Powoduje zahamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Charakteryzuje się wyjątkową skutecznością na chwasty prosowate, przede wszystkim chwastnicę jednostronną, palusznika krwawego i włośnicę siną. Ponadto zwalcza niektóre chwasty dwuliścienne, a w szczególności bardzo groźną w uprawie kukurydzy psiankę czarną.

Wczesne zwalczanie chwastów w kukurydzy, czyli doglebowe zabiegi herbicydowe.

Jednym z najważniejszych etapów agrotechnicznych w uprawie kukurydzy jest zwalczanie chwastów.

Nieprawidłowa kontrola zachwaszczenia może doprowadzić do poważnych spadków plonu oraz obniżenia jakości ziarna i kiszonki. Dobór preparatów herbicydowych powinien uwzględniać skuteczność na chwasty oraz ekonomię ich zastosowania. Ważnym aspektem jest również termin wykonania zabiegu który uzależniony jest m.in. od stanowiska na którym siejemy kukurydzę, przebiegu pogody oraz spektrum występujących na danym polu chwastów. Herbicydy doglebowe mają za zadanie przede wszystkim zwalczanie chwastów w bardzo wczesnych fazach rozwojowych czyli w momencie ich kiełkowania i wschodów.

Najpopularniejsze substancje aktywne działające w ten sposób to s-metolachlor i izoksaflutol. W skład herbicydów doglebowych wchodzą również wszechstronne  substancje, działające doglebowo i nalistnie. Zalicza się do nich między innymi terbutylazynę i mezotrion. Terminy stosowania herbicydów doglebowych można podzielić na dwa okresy – przedwschodowy lub wczesno-powschodowy.

Zabieg przedwschodowy

  • Zabieg przedwschodowy to zapewnienie kukurydzy optymalnych warunków rozwoju od początku wegetacji. Ograniczeniem przy wyborze tego sposobu zwalczania chwastów jest występującą na polach susza w momencie wykonywania zabiegów. Przesuszona gleba bardzo ogranicza aktywność substancji doglebowych, co jest powodem obniżenia ich skuteczności na chwasty.
  • W 2020 roku na poletkach kukurydzy zlokalizowanych w Urbanowicach (woj. opolskie) zastosowano mieszaninę izoksaflutolu, mezotrionu, terbutylazyny oraz s-metolachloru. Przeprowadzone doświadczenie wykazało wysoką skuteczność wymienionych substancji doglebowych. Należy zaznaczyć, że w tej lokalizacji są bardzo dobre stanowiska oraz wystąpiły optymalne warunki wilgotnościowe.

Zabieg wczesnopowschodowy

  • Najbardziej uniwersalnym pod względem jakości stanowisk jak i zagrożeń wynikających z braku właściwego uwilgotnienia gleby jest termin wczesnopowschodowy, czyli zastosowanie herbicydów w fazie kukurydzy BBCH 10-12 (szpilka – maksymalnie drugi liść rośliny uprawnej). Doświadczenie przeprowadzone w Kocanowie
    (woj. wielkopolskie, 2019) pokazuje skutczność
  • zastosowania mieszaniny izoksaflutolu, mezotrionu, terbutylazyny z s-metolachlorem w dwóch dawkach 460g oraz 768g. Obie technologie wykazały bardzo wysoką skuteczność na najważniejsze chwasty w kukurydzy, przy czym podwyższenie dawki s-metolachloru nie wpłyneło znacząco na jego jakość.

Zabieg powschodowy

  • Wszechstronność herbicydów doglebowych pozwala na ich zastosowanie nawet w późniejszych fazach kukurydzy, nie później jednak niż do 2-3 liścia (BBCH 12-13). Przy takich zabiegach należy wspomagać się substancjami działającymi typowo nalistnie. Dotyczy to przede wszystkim zwalczania chwastów prosowatych, a w szczególności chwastnicy jednostronnej.
  • Idealnym rozwiązaniem jest dołączenie nikosulfuron w formulacji 50 SG. Skuteczność mieszaniny izoksaflutolu, mezotrionu, terbutylazyny oraz nikosulfuronu 50 SG w dawce 40g/ha ukazuje doświadczenie przeprowadzone w Kocanowie (woj. wielkopolskie 2019)

Zabiegi sekwencyjne

  • Nie należy zapominać o możliwości zastosowania technologii sekwencyjnej, która łączy zalety zabiegów doglebowych jak i nalistnych. Pierwszy zabieg należy wykonać przedwschodowo lub bardzo wcześnie powschodowo a drugi zabieg typowo nalistnie, najlepiej do fazy 4 liści kukurydzy (BBCH 14). Jest to technologia bardzo efektywna, zwłaszcza w uprawie kukurydzy w monokulturze, gdzie występuje zjawisko kompensacji wielu
  • uciążliwych chwastów lub w uprawie z zastosowaniem nawozów naturalnych przy wysokim ryzyku wtórnego zachwaszczenia. Bardzo dobre wyniki skuteczności zaobserwowaliśmy na doświadczeniach, gdzie w pierwszym zabiegu zastosowano izoksaflutol, mezotrion, terbutylazynę w fazie kukurydzy BBCH 00-10 a w drugim nikosulfuron w fazie BBCH 14.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.