Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Kompleksowa ochrona herbicydowa kukurydzy

Inhibitory kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach

Metos 960 EC

s-metolachlor
Inhibitor enzymu ALS
Inhibitor biosyntezy karotenoidów

RUMEZO 200 SE

mezotrion
Wieloskładnikowe

Metodus 650 WG

izoksaflutol, mezotrion, terbutylazyna

Mezonir 340 WG

mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron

Herbicydy na chwasty w kukurydzy

Metodus 650 wg

Metodus 650 WG to selektywny herbicyd o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Działa szybko, skutecznie i metodycznie. Zawiera trzy substancje czynne i dwa mechanizmy działania. Działa doglebowo i nalistnie.

MEZONIR 340 WG

Herbicyd selektywny na chwasty w kukurydzy o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

Herbicyd zawiera substancję czynną mezotrion zaliczaną do inhibitorów karotenoidów oraz substancje czynne nikosulfuron i rimsulfuron zaliczane do inhibitorów działania enzymu – syntetazy acetylomleczanowej (ALS)

RINCON 25 SG/RIMEL 25 SG

RINCON 25 SG to środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Henik 50 SG/ Nixon 50 sg

Henik 50 SG oraz Nixon 50 SG zawierają najpopularniejszą i najchętniej stosowaną w kukurydzy substancję nikosulfuron, który jest niezwykle selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Chwasty pobierają go głównie przez liście, gdzie szybko przemieszcza się do stożków wzrostu blokując podziały komórkowe, czego następstwem jest zamieranie wrażliwych chwastów.

HENIK EXTRA 040 OD/NIXON EXTRA 040 OD

Środek jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin.

TIFF 040 OD

TIFF 040 OD zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.

RUMEZO 200 SE

RUMEZO 200 SE pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów karotenoidów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Metos 960 ec

Metos 960 EC to doglebowy, selektywny herbicyd o działaniu układowym. Powoduje zahamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Charakteryzuje się wyjątkową skutecznością na chwasty prosowate, przede wszystkim chwastnicę jednostronną, palusznika krwawego i włośnicę siną. Ponadto zwalcza niektóre chwasty dwuliścienne, a w szczególności bardzo groźną w uprawie kukurydzy psiankę czarną.

Wczesne zwalczanie chwastów w kukurydzy, czyli doglebowe zabiegi herbicydowe.

Jednym z najważniejszych etapów agrotechnicznych w uprawie kukurydzy jest zwalczanie chwastów.

Nieprawidłowa kontrola zachwaszczenia może doprowadzić do poważnych spadków plonu oraz obniżenia jakości ziarna i kiszonki. Dobór preparatów herbicydowych powinien uwzględniać skuteczność na chwasty oraz ekonomię ich zastosowania. Ważnym aspektem jest również termin wykonania zabiegu który uzależniony jest m.in. od stanowiska na którym siejemy kukurydzę, przebiegu pogody oraz spektrum występujących na danym polu chwastów. Herbicydy doglebowe mają za zadanie przede wszystkim zwalczanie chwastów w bardzo wczesnych fazach rozwojowych czyli w momencie ich kiełkowania i wschodów.

Najpopularniejsze substancje aktywne działające w ten sposób to s-metolachlor i izoksaflutol. W skład herbicydów doglebowych wchodzą również wszechstronne  substancje, działające doglebowo i nalistnie. Zalicza się do nich między innymi terbutylazynę i mezotrion. Terminy stosowania herbicydów doglebowych można podzielić na dwa okresy – przedwschodowy lub wczesno-powschodowy.

Zabieg przedwschodowy

 • Zabieg przedwschodowy to zapewnienie kukurydzy optymalnych warunków rozwoju od początku wegetacji. Ograniczeniem przy wyborze tego sposobu zwalczania chwastów jest występującą na polach susza w momencie wykonywania zabiegów. Przesuszona gleba bardzo ogranicza aktywność substancji doglebowych, co jest powodem obniżenia ich skuteczności na chwasty.
 • W 2020 roku na poletkach kukurydzy zlokalizowanych w Urbanowicach (woj. opolskie) zastosowano mieszaninę izoksaflutolu, mezotrionu, terbutylazyny oraz s-metolachloru. Przeprowadzone doświadczenie wykazało wysoką skuteczność wymienionych substancji doglebowych. Należy zaznaczyć, że w tej lokalizacji są bardzo dobre stanowiska oraz wystąpiły optymalne warunki wilgotnościowe.

Zabieg wczesnopowschodowy

 • Najbardziej uniwersalnym pod względem jakości stanowisk jak i zagrożeń wynikających z braku właściwego uwilgotnienia gleby jest termin wczesnopowschodowy, czyli zastosowanie herbicydów w fazie kukurydzy BBCH 10-12 (szpilka – maksymalnie drugi liść rośliny uprawnej). Doświadczenie przeprowadzone w Kocanowie
  (woj. wielkopolskie, 2019) pokazuje skutczność
 • zastosowania mieszaniny izoksaflutolu, mezotrionu, terbutylazyny z s-metolachlorem w dwóch dawkach 460g oraz 768g. Obie technologie wykazały bardzo wysoką skuteczność na najważniejsze chwasty w kukurydzy, przy czym podwyższenie dawki s-metolachloru nie wpłyneło znacząco na jego jakość.

Zabieg powschodowy

 • Wszechstronność herbicydów doglebowych pozwala na ich zastosowanie nawet w późniejszych fazach kukurydzy, nie później jednak niż do 2-3 liścia (BBCH 12-13). Przy takich zabiegach należy wspomagać się substancjami działającymi typowo nalistnie. Dotyczy to przede wszystkim zwalczania chwastów prosowatych, a w szczególności chwastnicy jednostronnej.
 • Idealnym rozwiązaniem jest dołączenie nikosulfuron w formulacji 50 SG. Skuteczność mieszaniny izoksaflutolu, mezotrionu, terbutylazyny oraz nikosulfuronu 50 SG w dawce 40g/ha ukazuje doświadczenie przeprowadzone w Kocanowie (woj. wielkopolskie 2019)

Zabiegi nalistne powschodowe

 • W wielu przypadkach, najskuteczniejszą metodą na zwalczenie chwastów jest zastosowanie herbicydów nalistnych, stosowanych po wschodach kukurydzy. Jest to uzasadnione w przypadku braku wody w okresach po siewie kukurydzy i wystąpieniu niekorzystnych warunków do stosowania zabiegów doglebowych oraz na plantacjach gdzie występują problemy z chwastami, które można skutecznie zwalczyć tylko preparatami
  działającymi nalistnie. Do takich chwastów należy perz właściwy, wieloletnie, głęboko korzeniące się chwasty (np. ostrożeń polny, powój polny) jak również w wielu przypadkach nieskuteczne może okazać się zwalczanie doglebowe samosiewów rzepaku
 • Kolejnym argumentem przemawiającym za później szym zabiegiem jest wtórne zachwaszczenie na plantacjach, gdzie wprowadza się nasiona chwastów wraz z nawożeniem organicznym oraz na stanowiskach narażonych na suszę i wschodami chwastów dużo później niż kukurydzy. Należy jednak pamiętać, że pomimo zapisów rejestracyjnych mówiących o możliwości wykonania zabiegów pomiędzy 2 a 8 liściem (BBCH 12-18), optymalnym terminem na ich zastosowanie jest faza pomiędzy 2 i 4 liściem kukurydzy (BBCH 12-14). Chwasty zwalczane zbyt późno, czyli po 4 liściu kukurydzy, będą miały już negatywny wpływ na jej rozwój. Dodatkowo ich fazy rozwojowe będą bardziej zaawansowane i skuteczność preparatów może być ograniczona. Zabiegi nalistne są mniej uzależnione od wilgotności gleby natomiast negatywny wpływ na skuteczność
  będzie miała niska temperatura w momencie ich wykonywania

Wpływ dodatku prepartu Tiff 040 OD
na skuteczność chwastobójczą [%] prepartu Mezonir 340 WG

Zabiegi sekwencyjne

 • Nie należy zapominać o możliwości zastosowania technologii sekwencyjnej, która łączy zalety zabiegów doglebowych jak i nalistnych. Pierwszy zabieg należy wykonać przedwschodowo lub bardzo wcześnie powschodowo a drugi zabieg typowo nalistnie, najlepiej do fazy 4 liści kukurydzy (BBCH 14). Jest to technologia bardzo efektywna, zwłaszcza w uprawie kukurydzy w monokulturze, gdzie występuje zjawisko kompensacji wielu
 • uciążliwych chwastów lub w uprawie z zastosowaniem nawozów naturalnych przy wysokim ryzyku wtórnego zachwaszczenia. Bardzo dobre wyniki skuteczności zaobserwowaliśmy na doświadczeniach, gdzie w pierwszym zabiegu zastosowano izoksaflutol, mezotrion, terbutylazynę w fazie kukurydzy BBCH 00-10 a w drugim nikosulfuron w fazie BBCH 14.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.