HENIK EXTRA 040 OD

Herbicyd w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, w uprawie kukurydzy. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Herbicyd w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, w uprawie kukurydzy. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,15%)

Działanie na chwasty

Środek jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści (chwasty dwuliścienne) lub od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia (chwasty jednoliścienne). Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, a sucha może je opóźnić.

Dawka 1,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna
Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, rdestówka powojowata

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia właściwego (BBCH 12-17).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

następstwo roślin

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej i po odczekaniu 30 dni można uprawiać kukurydzę
lub:
– zboża – po 3 miesiącach – na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach – na glebach obojętnych i zasadowych,
– rośliny strączkowe – po 9 miesiącach,
– lucernę – po 12 miesiącach.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Strategia zarządzania odpornością
Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów biosyntezy
aminokwasów (ALS) Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.

Środka nie stosować:
– w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiału hodowlanego,
– bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu,
– intensywnego wzrostu kukurydzy,
– w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
– na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
– na rośliny mokre (rosa, deszcze).

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

DOstępne opakowania

1L; 5l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne