METODUS 650 WG

INFORMACJE O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do
sporządzania zawiesiny wodnej (WG).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1, a substancjeczynne mezotrion i izoksaflutol zaliczane są do grupy F2.

Zawartość substancji czynnych:
izoksaflutol (związek z grupy pochodnych izoksazoli) – 100 g/kg (10 %)
mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) – 150 g/kg (15 %)
terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 400 g/kg (40 %)

działanie na chwasty

Środek zawiera 3 substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty.
Mezotrion i izoksaflutol są zaliczane do inhibitorów enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, objawiające się bieleniem liści.
Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, izoksaflutol pobierany jest przez korzenie, kiełki i liścienie chwastów. Pierwsze objawy działania substancji czynnych widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
Terbutylazyna zaliczana jest do inhibitorów procesu fotosyntezy, wywołuje w pierwszej kolejności chlorozy widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwami liści, a także na ich brzegach i wierzchołkach. Terbutylazyna pobierana jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście. Zastosowanie terbutylazyny ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.
Dobre uwilgotnienie gleby oraz korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju kukurydzy sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy Metodus

stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza
Termin stosowania:
Środek stosować przedwschodowo (BBCH 00), najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

następstwo roślin

Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej środkiem Metodus 650 WG po wykonaniu głębokiej orki oraz zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać można następujące rośliny rolnicze: pszenicę ozimą, pszenicę jarą, pszenicę durum (ozimą, jarą), jęczmień ozimy, jęczmień jary, fasolę, groch, rośliny włókniste, słonecznik, buraki cukrowe, ziemniaki, soję, kukurydzę (na ziarno, kiszonkę), kukurydzę cukrową oraz sorgo. W przypadku uprawy roślin wrażliwych takich jak: burak, bobowate, rzepak ozimy, słonecznik warzywa oraz wcześnie sianych zbóż ozimych w warunkach niekorzystnych dla rozkładu środka (gleby łatwo przesychające, o pH < 6.0, gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej >4.0%, niskiej aktywności biologicznej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie zimowym, wyjątkowo niskiej wilgotność gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładanie się powierzchni opryskanej preparatem) możliwe jest wystąpienie uszkodzeń rośliny uprawnej.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Metodus 650 WG (np. w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać tylko kukurydzę.

środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

 1.  W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości przedostania się substancji czynnej do systemu korzeniowego chwastów.
 2. W niekorzystnych warunkach pogodowych (np. susza, skrajnie niskie lub wysokie temperatury, duże wahania temperatur pomiędzy nocą a dniem) na niektórych odmianach kukurydzy środek może powodować przemijające objawy fitotoksyczności, nie mające wpływu na plon.
 3. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, na plantacjach nasiennych oraz w kukurydzy cukrowej bez uprzedniego wykonania próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub bez skontaktowania się z doradcą albo przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 4. Strategia zarządzania odpornością
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą
 • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
 • stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

5. Środka nie stosować:

 • w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem,
 • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

DO POBRANIA

Etykieta METODUS 650 WG
Karta charakterystyki METODUS 650 WG

Dowiedz się więcej

Broszury informacyjne

Ulotki produktowe