METODUS 650 WG

INFORMACJE O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1, a substancjeczynne mezotrion i izoksaflutol zaliczane są do grupy F2.

Zawartość substancji czynnych:
izoksaflutol (związek z grupy pochodnych izoksazoli) – 100 g/kg (10 %)
mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) – 150 g/kg (15 %)
terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 400 g/kg (40 %)

działanie na chwasty

Środek zawiera 3 substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty.
Mezotrion i izoksaflutol są zaliczane do inhibitorów enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, objawiające się bieleniem liści.
Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, izoksaflutol pobierany jest przez korzenie, kiełki i liścienie chwastów. Pierwsze objawy działania substancji czynnych widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
Terbutylazyna zaliczana jest do inhibitorów procesu fotosyntezy, wywołuje w pierwszej kolejności chlorozy widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwami liści, a także na ich brzegach i wierzchołkach. Terbutylazyna pobierana jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście. Zastosowanie terbutylazyny ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.
Dobre uwilgotnienie gleby oraz korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju kukurydzy sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy Metodus

stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza
Termin stosowania:
Środek stosować przedwschodowo (BBCH 00), najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

następstwo roślin

Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej środkiem Metodus 650 WG po wykonaniu głębokiej orki oraz zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać można następujące rośliny rolnicze: pszenicę ozimą, pszenicę jarą, pszenicę durum (ozimą, jarą), jęczmień ozimy, jęczmień jary, fasolę, groch, rośliny włókniste, słonecznik, buraki cukrowe, ziemniaki, soję, kukurydzę (na ziarno, kiszonkę), kukurydzę cukrową oraz sorgo. W przypadku uprawy roślin wrażliwych takich jak: burak, bobowate, rzepak ozimy, słonecznik warzywa oraz wcześnie sianych zbóż ozimych w warunkach niekorzystnych dla rozkładu środka (gleby łatwo przesychające, o pH < 6.0, gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej >4.0%, niskiej aktywności biologicznej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie zimowym, wyjątkowo niskiej wilgotność gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładanie się powierzchni opryskanej preparatem) możliwe jest wystąpienie uszkodzeń rośliny uprawnej.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Metodus 650 WG (np. w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać tylko kukurydzę.

Nie stosować środka METODUS 650 WG
1) w stanowisku, kiedy po zastosowaniu środka zawierającego wyłącznie terbutylazynę uzyskano niską skuteczność chwastobójczą wskazującą na występowanie odporności
2)  kiedy po zastosowaniu środka zawierającego wyłącznie terbutylazynę na jakimkolwiek etapie całego cyklu płodozmianu w danym stanowisku uzyskano niską skuteczność chwastobójczą wskazującą na występowanie odporności
3)  na chwasty z tolerancją na triazyny

W stanowiskach, na których historycznie występowały biotypy odporne chwastów na środki z grupy atrazyn wykonać test potwierdzający i ich obecność poprzez aplikację środka zawierającego wyłącznie terbutylazynę. Wyniki testu wpisać do Rejestru Zabiegów Ochrony Roślin przed wykonaniem zabiegu środkiem METODUS 650 WG.

środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

 1.  W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości przedostania się substancji czynnej do systemu korzeniowego chwastów.
 2. W niekorzystnych warunkach pogodowych (np. susza, skrajnie niskie lub wysokie temperatury, duże wahania temperatur pomiędzy nocą a dniem) na niektórych odmianach kukurydzy środek może powodować przemijające objawy fitotoksyczności, nie mające wpływu na plon.
 3. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, na plantacjach nasiennych oraz w kukurydzy cukrowej bez uprzedniego wykonania próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub bez skontaktowania się z doradcą albo przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 4. Strategia zarządzania odpornością
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą
 • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
 • stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

5. Środka nie stosować:

 • w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem,
 • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Zestaw Metodus Nixon

Sprawdź w zestawie z produktem Nixon lub Henik.

Zestaw Metodus Henik

DO POBRANIA

Etykieta METODUS 650 WG
Karta charakterystyki METODUS 650 WG

Dowiedz się więcej

Broszury informacyjne
Ulotki produktowe

Promocje 2020