LEKARO 80 WG

LEKARO 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

INFORMACJE O PRODUKCIE

LEKARO 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80,34%)

stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego.

Jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pąków kwiatowych (BBCH 55). W sezonie wykonać 8-10 zabiegów, w odstępie co 7-8 dni. Środek stosować do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 75). Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na 28 dni przed planowanym zbiorem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Stosowanie środka ochrony roślin  w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Grusza, grusza azjatycka

Parch gruszy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pąków kwiatowych (BBCH 55). W sezonie wykonać 8-10 zabiegów, w odstępie co 7-8 dni. Środek stosować do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 75). Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na 28 dni przed planowanym zbiorem.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Pigwa

Parch, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, gorzka zgnilizna, plamistość liści

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pąków kwiatowych (BBCH 55). W sezonie wykonać 8-10 zabiegów, w odstępie co 7-8 dni. Środek stosować do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 75). Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na 28 dni przed planowanym zbiorem.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Rośliny ozdobne – kwiaty cięte w tym róże (uprawa w polu, w tunelach i szklarniach)

 1. opryskiwanie

Szara pleśń, septorioza, sucha zgnilizna bulw i łodyg mieczyka, opadzina liści azalii, powłocznik azaliowy, czarna zgnilizna korzeni cyklamenu, zaraza lilaka, antraknoza wyżlinu, rak pędów róż, zamieranie pędów róż, penicylioza, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,9 kg/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, w całym okresie wegetacji (BBCH 10-79).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.

Odstęp między zabiegami:

10-14 dni dla dawki 1,2 – 1,54 kg/ha

lub

14 dni dla dawki > 1,54 kg/ha

Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

 1. moczenie cebul

Fuzarioza

Termin stosowania: Przed sadzeniem moczyć cebule przez 30 minut w cieczy użytkowej.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,6% (600g/100 l wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,6% (300-600g/100 l wody).

Maksymalna/zalecana dawka: 2100 g/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Jabłoń, grusza, grusza azjatycka, pigwa – 28 dni.

Rośliny ozdobne – nie dotyczy.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

28 dni

 

 1. Rośliny opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
 3. Środek zawiera substancję czynną kaptan – związek z grupy ftalimidów (grupa FRAC M4).
  Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności sprawcy parcha jabłoni, środek powinien być stosowany zgodnie z następującymi zaleceniami:
 • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
 • stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie parcha jabłoni,
 • stosować rotację fungicydów o różnym mechanizmie działania.
 1. Zaleca się stosowanie środka w temperaturze 12º C – 20º C.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do wymaganej ilości nadal dokładnie mieszając. Po zamknięciu zbiornika uruchomić mieszadło hydrauliczne.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na małe pozostałości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:

 • opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
 • napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
 • części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia opryskiwaczy,
 • ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą, zabezpieczającą przed odziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

 

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

 

W przypadku uprawy jabłoni, gruszy, gruszy azjatyckiej, pigwy:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
50 metrów, zadarnionej na szerokości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%

 

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

W przypadku uprawy roślin ozdobnych uprawianych na kwiaty cięte:

 1. opryskiwanie

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

strefy ochronnej o szerokości 40 metrów, zadarnionej na szerokości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych

lub

zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 metra od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 1. moczenie cebul

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej

o szerokości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w oryginalnych opakowaniach,
 • w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
 • w temperaturze 0 oC – 30o

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

DOstępne opakowania

9 kg; 25 kg

DO POBRANIA

Etykieta LEKARO 80 WG

Karta charakterystyki LEKARO 80 WG