RASSEL 100 SC

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B.

 

 

 

RASSEL 100 SC to selektywny herbicyd o działaniu układowym do stasowania nalistnego. Formulacja środka to koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Zawartość substancji czynnej:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%)

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Florasulam należy do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). W roślinie powoduje zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek.
Pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie.
Wkrótce po zabiegu hamuje wzrost i rozwój chwastów.
W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody widoczne efekty działania środka są szybkie – całkowite zniszczenie chwastów następuję po 7- 10 dniach. Natomiast w warunkach niskich temperatur (około 4⁰C) całkowite zniszczenie chwastów wrażliwych następuje po około 3 tygodniach.

Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnioodporne: jasnota różowa, przetacznik perski.
Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima
Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liścia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 13-31).
Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenżyto ozime
Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 24-31).
Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime – nie dotyczy

1.  Strategia zarządzania odpornością:
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 •  postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
 • stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środka nie stosować:

 • na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
 • w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,
 • w temperaturze powietrza poniżej 4°C i powyżej 25°C,
 • w czasie nadmiernej suszy,
 • po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 •  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po upływie 30 dni od wykonania zabiegu oraz wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

Sprawdź w zestawie

Herbicydy Fenoxinn Toto Tytan Rassel

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,25L; 1L

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne