YODO 100 OD

 

Yodo 100 od

OPIS DZIAŁANIA

Zawartość substancji czynnej:
jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/l (9,26%)

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek.
Środek jest pobierany głównie poprzez liście, w mniejszym stopniu przez korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie powodując zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów.
Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści.
Najskuteczniej niszczy chwasty roczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14 – 28 dni.
Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski.
Chwasty średnioodporne: przetacznik polny, wyczyniec polny.
Chwasty odporne: chaber bławatek.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Termin stosowania: opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło (do BBCH 30).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Yodo 100 OD 0,1 l/ha + Adjuwant super / Adjusafner 0,1 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu zmianowania.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki (na głębokość 25 cm), można uprawiać pszenicę jarą lub jęczmień jary.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

1. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

2. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy, zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą należy:

 •  postępować ściśle ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
 • stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
  3. Nie stosować środka:
 •  na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
 • w okresie występowania przymrozków,
 • w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Yodo 100 OD dostępny z adiuwantem Adjusafner w następujących pakietach:

Yodo 100 OD 0,1L + Adjusafner 0,1L

Yodo 100 OD 0,25 L + Adjusafner 0,25L

Yodo 100 OD 1L + Adjusafner 1L

 

Sprawdź w zestawach

Dowiedz się więcej o Zestawie Mocy Yodo.

Dowiedz się więcej o Zestawie Yodo Major.

Herbicydy Yodo Major na chwasty zboża ozime

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne