GALAPER 200 EC

GALAPER 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii czepnej i innych chwastów dwuliściennych

INFORMACJE O PRODUKCIE

GALAPER 200 EC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.

Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (19,9%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

HERBICYD zawiera substancję czynną zaliczaną do grupy inhibitorów wzrostu i rozwoju zwana sztucznymi auksynami lub sztucznymi regulatorami wzrostu. W roślinie powoduje zakłócenia procesu podziału komórek. Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując deformację i zahamowania wzrostu i w efekcie końcowym zamieranie chwastu. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Zastosowanie pojedyncze
Dawka: 0,6 l/ha

Chwasty wrażliwe chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty,
tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna
Chwasty odporne przetacznik perski, samosiewy rzepaku

Dawka: 1,0 l/ha

Chwasty wrażliwe chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna,
rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku

Mieszanina zbiornikowa:
GALAPER 200 EC w dawce 0,25 – 0,6 l/ha + GALMET 20 SG w dawce 20 g/ha
lub
GALAPER 200 EC w dawce 0,25 – 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG w dawce 20 g/ha
lub
GALAPER 200 EC w dawce 0,25 – 0,6 l/ha + SUPERHERB 20 SG w dawce 20 g/ha

Chwasty wrażliwe chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka (do BBCH 32).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych (fiołek polny, jasnota purpurowa) środek
GALAPER 200 ECmożna stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG w dawce:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC – 0,6 l/ha + GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub
SUPERHERB 20 SG – 20 g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha + GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub
SUPERHERB 20 SG – 20 g/ha.

Jęczmień jary
Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia (BBCH 21 – 29).
W uprawach jęczmienia jarego stosować środek GALAPER 200 EC w mieszaninie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC – 0,4 l/ha + GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG – 20 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,25 – 0,4 l/ha + GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 – SG 20 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek GALAPER 200 EC rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, za wyjątkiem warzyw korzeniowych i bulwiastych.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę. W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać wszystkie rośliny uprawne, za wyjątkiem warzyw korzeniowych i bulwiastych.
Po zastosowaniu środka GALAPER 200 EC w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SG w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym po wykonaniu orki na głębokość 10 cm można uprawiać zboża jare i zboża ozime. W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać zboża jare i zboża ozime. W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie gatunki roślin uprawnych, z wyjątkiem upraw korzeniowych i bulwiastych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary – 21 dni.

Środek najlepiej działa w temperaturze 15-20°C.
W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C. Skuteczność działania środka może obniżyć wystąpienie deszczu do 1 godziny od wykonania zabiegu.

 1. Strategia zarządzania odpornością
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
 • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
 • stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i gatunków chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, w przypadku silnego zachwaszczenia pola fiołkiem polnym, jasnotą purpurową, maruna bezwonną i samosiewami rzepaku.

3. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.

4. W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej GALAPER 200 EC + GALMET 20 SG, GALAPER 200 EC + PRIMSTAR 20 SG lub GALAPER 200 EC + SUPERHERB 20 SG do zbiornika opryskiwacza nie należy dodawać żadnych środków wspomagających.

5. Środka nie stosować:

 • na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki.
 • w temperaturze powyżej 22°C.

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

DOstępne opakowania

1 l; 5 l
Zestaw handlowy TRISTAR 50 SG 0,06 kg + HERBISTAR 200 EC 1 l
Zestaw handlowy TRISTAR 50 SG 0,3 kg + HERBISTAR 200 EC 5 l
Zestaw handlowy TOTO 75 SG 0,09 kg + GAPALER 200 EC 1 l
Zestaw handlowy GALMET 20 SG 0,05 kg + GAPALER 200 EC 1 l
Zestaw handlowy TRIBEN SUPER 0,06 kg + GAPALER 200 EC 1 l
Zestaw handlowy FENOXINN 110 EC 1 l x 2 + TOTO 75 SG 0,09 kg x 2 + GAPALER 200 EC 1 l
Zestaw handlowy FENOXINN 110 EC 1 l x 2 + TYTAN 75 SG 0,09 kg x 2 + HERBISTAR 200 EC 1 l
Zestaw handlowy FENOXINN 110 EC 5 l x 2 + TYTAN 75 SG 0,9 kg x 2 + HERBISTAR 200 EC 5 l

 

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne