GALAXO 150 WG

Trzy substancje aktywne. Jedyny taki herbicyd na zboża w galaktyce. Skuteczne zwalczanie chwastów w zbożach jarych i ozimych (pszenica, przenżyto, żyto, jęczmień).

Herbicyd na zboża Galaxo 150 WG - logo

Herbicyd na zboża

Zawartość substancji czynnych herbicydu na zboża Galaxo 150 WG:

  • florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 25 g/kg (2,5%)
  • jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50 g/kg (5,0%)
  • tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 75 g/kg (7,5%)

Selektywny herbicyd na zboża o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne jodosulfuron metylosodowy, tribenuron metylowy, florasulam zaliczane są do grupy B.

Herbicyd na zboża przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zwalczanie chwastów w zbożach

Jedyny taki herbicyd do zbóż jarych i ozimych

Herbicyd pobierany jest przez liście. Zawiera substancje czynne należące do inhibitorów syntezy acetylomleczanowej (ALS), enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów rozgałęzionych, co powoduje zahamowanie podziału komórek w tkankach merystematycznych, w wyniku czego następuje silne zahamowanie wzrostu korzeni i części nadziemnych, a tym samym skarłowacenie oraz powolne zamieranie całych roślin.

Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania. Do pierwszych symptomów działania oprysku zalicza się zahamowany wzrost rośliny, następnie chlorozę i czerwienienie oraz skręcanie liści, a następnie zasychanie liści.

Szybkość działania środka zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania uzyskuje się stosując oprysk na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16). Środek chwastobójczy można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.

Zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, rdest szczawiolistny.
Chwasty
średniowrażliwe:
fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik polny, przetacznik perski.

Zwalczanie chwastów w pszenicy jarej, jęczmieniu jarym

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, rdest szczawiolistny.

Ochrona herbicydowa zbóż

Herbicyd przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

UWAGA:
Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu  (Adjuwant Super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Termin stosowania: środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin od początku fazy krzewienia do początku strzelania w źdźbło (BBCH 20 – 30).
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Galaxo 150 WG 0,18 kg/ha + Adjuwant Super /Adjusafner 0,1 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara, jęczmień jary
Termin stosowania: środek stosować od 4 liścia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 14 – 30).
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Galaxo 150 WG 0,18 kg/ha + Adjuwant Super/Adjusafner 0,1 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Żyto jare
Termin stosowania: środek stosować od 4 liścia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 14 – 30).
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Galaxo 150 WG 0,18 kg/ha + Adjuwant Super/Adjusafner 0,1 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie wymagany
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru roślin przeznaczonych na paszę (okres karencji dla pasz): 28 dni w przypadku przeznaczenia słomy roślin traktowanych środkiem na paszę lub kiszonki

1. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu oraz susza mogą powodować obniżenie skuteczności środka.
2. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.
3. W przypadku przekroczenia zalecanych faz aplikacji, niektóre gatunki chwastów np. chaber bławatek mogą odrastać z najstarszych i zdrewniałych części roślin.
4. Bodziszek drobny jest całkowicie zwalczany tylko w przypadku zabiegu w bardzo wczesnych fazach rozwojowych (do BBCH 14).
5. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu w zbożach jarych mogą wystąpić objawy
fitotoksyczności w postaci zwijania liści, marszczenia, epinastii. Objawy te są przemijające i nie mają wpływu na plon.
6. W przypadku wystąpienia na polu biotypów odpornych chwastów na środki z grupy inhibitorów ALS, skuteczność może być ograniczona. Należy wdrożyć procedurę ograniczania presji selekcyjnej na rozwój odporności w całym płodozmianie.
7. Strategia zarządzania odpornością
Środek zawiera substancje czynne należące do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy
inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
8. Środka nie stosować:
– na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,
– w okresie występowania przymrozków,
– przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu,
– na rośliny mokre,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Skontaktuj się z doradcą!

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne

Zabiegi herbicydowe w zbożach

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Herbicydy wiosenne w zbożach ozimych

Herbicydy jesienne w zbożach

Zwalczanie chwastów w zbożach jarych

Herbicydy dla zbóż jarych