SOLIDER

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna triflusulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

INFORMACJE O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą (OD).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna triflusulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

Zawartość substancji czynnej:
triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/l (15,31%)
Produkt zawiera 1,02% składników o nieznanej toksyczności ostrej drogą doustną, inhalacyjną i dermalną.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek należy do grupy inhibitorów działania enzymu – syntazy acetomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania roślin. Pierwszym symptomem jego działania jest hamowanie podziału komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, co wywołuje wstrzymanie wzrostu i rozwoju chwastów. Objawy działania takie jak: przejaśnienia, żółkniecie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni od zastosowania środka.

Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka. W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej.
Środek wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych.
Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.

a) Stosowanie środka pojedynczo:

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, szarłat szorstki.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdestówka powojowata, rdest ptasi.

b) Stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej z adiuwantem Asystent+:

Zastosowanie układu 3 zabiegów:

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, szarłat szorstki.
Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnioodporne: rdest powojowaty, rdest ptasi, tasznik pospolity

Zastosowanie układu 4 zabiegów:

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki
Chwasty średniowrażliwe: tasznik pospolity, rdest ptasi
Chwasty średnioodporne: rdest powojowaty

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Burak cukrowy
Termin stosowania: środek stosować od fazy widocznego pierwszego liścia właściwego buraka do momentu całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 10-39).

a) stosowania środka pojedynczo:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,13 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.

b) stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej z adiuwantem:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
SOLIDER (0,1 l/ha) + adiuwant Asystent+ (0,1 l/ha)
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.

lub

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
SOLIDER (0,1 l/ha) + adiuwant Asystent+ (0,1 l/ha)
Liczba zabiegów: 4.
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych warunkach agrotechnicznych. Po zbiorze buraków cukrowych w tym samym roku kalendarzowym mogą być siane zboża. Na wiosnę na tym polu mogą być uprawiane wszystkie rośliny.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji uszkodzonej np. przez przymrozki, choroby, szkodniki w okresie 4 miesięcy od aplikacji na tym polu można uprawiać tylko buraki cukrowe.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

 1.  Strategia zarządzania odpornością
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  – postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
  –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
  – dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
  – stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  – stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  – stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
  – stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
  – dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  – używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
  – używać kwalifikowanego materiału siewnego,
  – czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
  – informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  – w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 2. Środek ochrony roślin SOLIDER, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną triflusulfuron metylowy, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 60 g substancji czynnej na hektar w uprawie buraka cukrowego.
 3. W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej i może wykazywać obniżoną skuteczność zwalczania chwastów.
 4. Opad deszczu wcześniej, niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.
 5. Środek nie będzie wykazywał swojej aktywności wobec samosiewów rzepaku pochodzących z odmian tolerancyjnych na herbicydy z grupy inhibitorów ALS (także potencjalnie ich krzyżówek z chwastami).
 6. Stosować środek z zalecanym adiuwantem.
 7. Nie zaleca się stosowania w mieszaninach z innymi komponentami zakwaszającymi ciecz użytkową.
 8. Środka nie stosować:
  – na glebach zbrylonych lub przesuszonych,
  – w temperaturze (mierzonej przy gruncie) powyżej 20°C,
  – w okresie dużego nasłonecznienia,
  – na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, suszę,
  – przed spodziewanym przymrozkiem,
  – w ilości wody większej niż 300 l/ha.
 9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne