Ochrona kukurydzy 2021

Najlepsza oferta herbicydowa skierowana dla plantatora kukurydzy to taka, która zawiera wszystkie możliwe kombinacje substancji aktywnych.

Najlepsza oferta herbicydowa w kukurydzy !!!

Najlepsza oferta herbicydowa skierowana dla plantatora kukurydzy to taka, która zawiera wszystkie możliwe kombinacje substancji aktywnych, z których można zbudować technologie na różne terminy zastosowania i wszystkie chwasty, które są największym zagrożeniem na polu. Poniższe propozycje spełnią właśnie wszystkie potrzeby klientów przy pełnym zadowoleniu z ich zastosowania.

Ochrona herbicydowa kukurydzy

Ochrona kukurydzy jest dość skomplikowana. Mając na uwadze stanowiska na których siejemy kukurydzę, przebieg pogody oraz zachwaszczenie na polach, należy podjąć decyzję jaki termin zastosowania herbicydów jest najlepszy, i które substancje poradzą sobie najlepiej z zagrażającymi uprawie chwastami.

Na stanowiskach zwięzłych, przy stosunkowo dobrym uwilgotnieniu, optymalnym rozwiązaniem będzie aplikacja doglebowa. Zabieg taki możemy wykonać jeszcze przed wschodami kukurydzy lub zaraz po wschodach do fazy 2-3 liści. W przypadku terminu wczesno-powschodowego należy pamiętać, że herbicydy działające doglebowo będą skuteczne na chwasty prosowate tylko do fazy szpilki – 1 liścia tych chwastów. Jeśli nie uda się wykonać zabiegu w tej fazie chwastów prosowatych, koniecznym jest posiłkowanie się substancją działającą nalistnie.

Na glebach lekkich, zagrożonych niedoborami wody, najlepiej wykonać zabiegi powschodowe, działające głównie nalistnie na chwasty. Ważnym jednak jest fakt, że im wcześniej wykonamy taki zabieg tym kukurydza będzie krócej konkurowała z chwastami o wodę, światło, substancje odżywcze. Badania pokazują, że zwalczenie chwastów do fazy 4 liścia kukurydzy chroni jej pełny potencjał plonotwórczy. Późniejsze zwalczanie chwastów niesyty może znacznie wpływać na obniżenie plonowania kukurydzy.

Na polach gdzie zachwaszczenie jest bardzo uciążliwe, występuje ryzyko wtórnego zachwaszczenia, najlepiej sprawdzają się technologie sekwencyjne, czyli polegające na wykonaniu dwóch zabiegów – doglebowego i następnie nalistnego. Pomimo konieczności dodatkowego wjazdu ze sprzętem na pola, jest to najbardziej uzasadniona ekonomicznie metoda chronienia plonów kukurydzy. Ten system jest najbardziej popularny w monokulturze, gdzie bardzo często mamy do czynienia z  kompensacją wielu gatunków chwastów uciążliwych oraz przy intensywnym używaniu nawozów naturalnych i ryzyku wtórnego zachwaszczenia.

Technologie doglebowe i wczesno-powschodowe ochrony kukurydzy.

Technologia 1 ochrony kukurydzy

Podstawowym herbicydem w technologii doglebowej jest Metodus 650 WG. Łączy on w sobie silne strony trzech substancji aktywnych: izoksaflutolu, terbutylazyny i mezotrionu. Wyjątkowy synergizm ich działania zapewnia wysoką skuteczność zwalczania bardzo szerokiej gamy chwastów już w dawce 0,5 kg/ha. Zalecamy go na plantacje zagrożone ze strony chwastnicy jednostronnej, komosy białej, psianki czarnej, przetaczników, rdestówki powojowatej, rdestu plamistego, szarłata szorstkiego czy samosiewów rzepaku. Wszystkie składniki Metodusa 650 WG są efektywne w działaniu typowo odglebowym jak również na kiełkujące chwasty. W celu poprawienia skuteczności zabiegu na takie chwasty jak chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, włośnica zielona oraz inne dwuliścienne zalecamy dodatek do zabiegu doglebowego 0,5l/ha herbicydu Metos 960 EC, który zawiera s-matolachlor. Jest to substancja aktywna wyjątkowo skuteczna na chwasty prosowate jak również na niektóre dwuliścienne. W przypadku tego zabiegu, dla jego skuteczności kluczowa jest faza chwastów prosowatych, czyli nie później niż ich faza szpilki, maksymalnie pierwszego liścia.

Ochrona kukurydzy Urbanowice 2020

Technologia 2 ochrony kukurydzy

Na wszystkich plantacjach, na których występują problemy z uciążliwymi, a w dodatku długo i nieregularnie wschodzącymi chwastami, najlepiej sprawdzi się metoda sekwencyjnej ochrony herbicydowej. Zakłada ona dwukrotny wjazd opryskiwaczem. Wbrew pozorom takie podejście do ochrony kukurydzy jest coraz powszechniejsze, co wynika ze wzrastających problemów z odpowiednim zwalczaniem chwastów, szczególnie na polach, na których kukurydza uprawiana jest w monokulturze lub gdzie używane są nawozy naturalne wraz z którym do gleby dostają się nasiona niektórych chwastów, które wschodzą stosunkowo późno. Pierwszy zabieg, wykonany doglebowo po siewie kukurydzy, przy zastosowaniu herbicydu Metodus 650 WG to mocne wykorzystanie trzech substancji czynnych. Przy odpowiedniej wilgotności gleby, skuteczność tego zabiegu może być wystarczająca nawet na trudnych i uciążliwych stanowiskach. Drugi zabieg planujemy w fazie 3–5 liści kukurydzy. Jest on ukierunkowany głównie na zwalczanie chwastów jednoliściennych oraz chwastów ciepłolubnych, które lubią wschodzić w późniejszym terminie (wschody wtórne komosy białej, ostrożnia polnego). Zabieg ten można wykonać herbicydem Henik/Nixon 50 SG, który zawiera w swoim składzie nikosulfuron.

Ochrona kukurydzy Urbanowice 2020

Technologia powschodowa ochrony kukurydzy

Metodus Metos zwalczanie chwastów kukurydza

Technologia 3 ochrony kukurydzy

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków do wykonania zabiegów doglebowych z powodu suszy, nadmiernych opadów deszczu lub też na plantacjach gdzie dużym problemem są chwasty rozłogowe jak perz właściwy lub wieloletnie, głęboko korzeniące się, do których zaliczamy ostrożeń polny oraz powój polny, wykonujemy zabiegi powschodowe. Należy jednak pamiętać, że powinniśmy je wykonać najpóźniej w fazie 4 liści kukurydzy (BBCH 14). Późniejsze zwalczanie chwastów może już bardzo negatywnie wpływać na plon kukurydzy. W tym terminie istotny jest dobór substancji herbicydowych skutecznie zwalczających chwasty jedno i dwuliścienne. W bieżącym roku w ofercie Innvigo pojawi się nowy herbicyd Mezonir 340 WG (nikosulfuron, rimsulfuron, mezotrion). Dzięki takiej kompozycji substancji aktywnych, gwarantuje on zwalczanie szerokiej palety chwastów jednoliściennych, łącznie z perzem właściwym i chwastnicą jednostronną oraz chwastów dwuliściennych, takich jak komosa biła, szarłat szorstki, psianka czarna, ostrożeń polny, przetaczniki i wiele innych. W celu wzmocnienia skuteczności herbicydu Mezonir 340 WG, zwłaszcza w przypadku zwalczania uciążliwych przetaczników i rdestów, można go połączyć z herbicydem Tiff 040 OD w dawce 0,15-0,2l/ha.

Skuteczność chwastobójcza Mezonir - kukurydza

Dopełnieniem pełnej palety substancji aktywnych, które można łączyć ze sobą w celu poprawy skuteczności na konkretne gatunki chwastów lub też stosować w często wykonywanych zabiegach poprawkowych w późniejszych fazach rozwojowych kukurydzy (BBCH 14-16), są rimsulfuron w herbicydzie Rincon/Rimel 25 SG, mezotrion w Rumezo 200 SE oraz wyjątkowo skuteczna formulacja olejowa nikosulfuronu w Henik Extra/Nixon Extra 040 OD.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy Metodus

Zwalczanie chwastów w kukurydzy